2 години гаранция. Безплатна доставка за поръчки над 200 лева
2 години гаранция. Безплатна доставка за поръчки над 200 лева
Количка 0

Гаранционни условия

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката от крайния клиент, посочена по-горе;
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи, и при представяне на валидни платежни документи (касова бележка, фактура). Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта;
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок;
4. Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване;
5. Гаранционният срок е 12 месеца за юридически лица и 24 месеца за физически. Гаранционният срок за батериите е 6 месеца; дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, описани в приложеното ръководство (на хартиен или друг носител);
6. Ингко България ООД предоставя възможност на своите клиенти да удължат с 1 година допълнително гаранционния срок на закупения от тях продукт чрез регистрация на електронен адрес ingco.bg/pages/reg. За целта е необходимо клиентът да попълни формата за регистрация на неговия продукт. Ако продуктът не се регистрира в срок от 1 месец след закупуването, важат стандартните гаранционни условия. На удължаване на гаранционния срок не подлежат зарядни устройства и батерии.
7. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието, ненарушени гаранционни стикери; 8. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на Доставчика;
9. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от Доставчика, се отстраняват за сметка на клиента.

Ремонтът се извършва за сметка на купувача, когато:

1. Купувачът не представи оригинал на подпечатана Гаранционна карта и фактура/ касов бон, които да доказват закупуването на електроинструмента.
2. Когато данните в Гаранционната карта не съответстват на тези на електроинструмента.
3. Когато се установяват нарушения на външното състояние на електроинструмента, в това число: (3.1) отваряне на електроинструмента от клиента или неупълномощен сервиз по какъвто и да е повод; (3.2) счупен или спукан корпус, причинен от удар, силен натиск, абразивна или химическа разяждаща среда или висока температура; (3.3) счупен или изкривен шпиндел, причинен от удар или рязко натоварване; (3.4) счупен или заклинен прекъсвач, причинен от удар или силен натиск; (3.5) механическа повреда от шнура или щепсела; (3.6) повреди от вода или огън, причинен от пряк контакт с вода, огън или горящ предмет; (3.7) силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори, възпрепятстващо нормалната вентилация, причинено от небрежно отношение и липса на грижи за епектроинструмента, описани в Инструкцията за използване; (3.8) повреда на патронника, причинена от наслоен прах; (3.9) повреди, причинени от претоварване, в резуптат на използване на износени, неподходящи или несъотвестващи консумативи, инструменти и принадпежности; (3.10) повреда на водещата ролка на ножовите триони, причинена от лошо обслужване или смазване.
4. Когато се установят вътрешни дефекти на електроинструмента, в това число:
5. (4.1) повреда на ротор и статор, причинена от претоварване или нарушена вентилация, изразяваща се в равномерно оцветяване на конектора; (4.2) повреда на ротор и статор, изразяваща се в залепване на ротора и статора, вспедствие на стопяване на изолациите или стопяване на четкодържателите, причинено от прекомерно и продължитепно претоварване; (4.3) междунавивно късо съединение; (4.4) междуламелно късо съединение.
6. Когато електроинструмента не е съхраняван и експлоатиран съгласно Инструкцията за изпопзване.
7. Ако се установи попадане на каквито и да било външни тела и обекти в електроинструмента - например камъчета, пясък, насекоми и др.
8. Когато в гаранционен срок се подменят бързоизносващи се части - графитни четки, лагери.

Съгласно, чл. 150, ал. 2 от ЗЗП Потребител е всяко физическо лице, което действа за цели, които са извън търговията, стопанската дейност, занаята или професията на това лице.
Съгласно чл. 150, ал. 3 от ЗЗП Търговец е всяко физическо или юридическо лице, както и всяко лице, действащо от името и за сметка на търговеца, което действа за цели, свързани с търговията, стопанската дейност, занаята или професията на това лице.

Продавачът отговаря независимо от представената търговска гаранция за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавала да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които е сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид;
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на десет дни, считано от предявяването на рекламацията от потребителя и получаването и от продавача.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената напотребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд. свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за гродажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на десет дни от предявяване на рекламацията от потребителя и получаването и от продавача.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чп. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребител- ската стока ипи за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Предявяване на Рекламации:

Рекламации се предявяват устно или писмено в горепосочените гаранционни срокове:
- Пред Ингко България ООД
- Пред търговеца, от който е закупена стоката или пред упълномощено от него лице (или на друго място посочено от търговеца).

Виж гаранционната карта

}